Peluang Usaha

clicksor

sitti

Anda Pengunjung ke

Thursday, December 9, 2010

LANDASAN PENDIDIKAN

Download Disini : http://www.ziddu.com/download/12886389/LANDASANDANASAS.doc.html

Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu :
a. Pendidikan berwujud sebagai suatu sistem
b. Pendidikan berwujud sebagai suatu proses
c. Pendidikan berwujud sebagai suatu hasil.
Upaya pendidikan sebagai suatu sistem, dengan demikian akan selalu relevan (gayut) pada landasan yang di gunakan dalam proses pendidikan. Landasan pendidikan pada hakikatnya adalah dasar – dasar, titik pijak yang melandasi oprasionalisasi sistem pendidikan. Landasan pendidikan secara umum menyangkut
1. Landasan filosofis
2. Landasan sosiologis
3. Landasan cultural
4. Landasan psikologis
5. Landasan ilmiah dan teknologi

1. Landasan filosofis pendidikan
Landasan filosofis sebagai salah satu fondasi dalam pelaksanaan pendidikan bergayut dengan system nilai . system nilai merupakan pandangan seseorang tentang “sesuatu” terutama berkaitan dengan arti kehidupan ( pandangan hidup ).
2. Landasan sosiologis pendidikan
Pendidikan tidak berlangsung dalam keadaan vakum social. Dua isu yang akan di bahas, yaitu:
a. pendidikan dan masyarakat
di lihat dari sudut masyarakat secara keseluruhan, fungsi pendidikan adalah untuk memelihara kebudayaan
b. pendidikan dan perubahan social.
Sekolah dan masrakat saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Beberapa di antara perubahan tersebut adalah.:
i. Perubahan teknologi
ii. Perubahan demografi
iii. Urbanisasi dan sub- urbanisasi
iv. Perubahan politik masyarakat,bangsa, dan negara
3. Landasan cultural pendidikan
Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan merupakan proses budaya, yakni generasi manusia berturut – turut mengambil peran, sehingga menghasilkan peradapan masa lampau dan mengambil peranan di masa kini, serta mampu menciptakan peradapan di masa depan. Dengan kata lain pendidikan memilikin tiga peran , sebagai pewaris, sebagai pemegang peran dan sebagai pemberi kontribusi

4. Landasan psikologis pendidikan
Pendidikan dapat diamati sebagai proses berlangsungnya belajar. Belajar merupakan realitas teryata telah melahirkan teori – teori psikologis, beberapa di antaranya teori psikologis elementer, teori pisikolo didikgi daya , teori pisikologi appersepsi , teori psikologi asosiasi , teori psikologi “conditioning”. Dan teori psikologi gestalt.
5. Landasan ilmiah dan teknologis pendidikan
Salah sat misi pendidikan adalah membekali pesertadidik agar dapat memngembangkan riptek. Kemampuan dalam bidang riptek menyangkut kemampuan dalam ilmu pengetahuan (science )
6. Landasan pendidikan
Perubahan – perubahan yang terjadi dalam pembangunan pendidikan nasional yang bersifat mendasar ,yaitu menyangkut penyesuaian pembangunan bidang pendidikan dengan dasar dan cita- cita bangsa dan Negara.

ASAS – ASA PENDIDIKAN

1. Asas – asas Pelaksanaan Pendidikan Nasional di Indonesia
Pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk membangun manusia di Indonesia seutuhnya , yaitu manusia yang bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragam.
Pendidikan nasional di laksanakan dengan memperhatikan asas – asas pelaksanaan sebagai berikut:
a. Asas semesta
b. Asas pendidikan seumur hidup
c. Asas tanggung jawab bersama antar keluarga
d. Asas pendidikan berlangsung pada rumah tangga sekolah dan masyarakat
e. Asas keselarasan dan keterpaduan
f. Asas bineka tunggal ika
g. Asa keselarasan
h. Asas manfaat, adil dan merata
i. Asas ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso .tut wuri handayani
j. Asas mobilitas
k. Asas kepastian hukum

Dari kesebelasan asas – asas pelaksanaan pendidikan nasional menurut rumusan KPPN tersebut di atas, yang di jadian acuan dalam pelaksanaan pendidikan yang di bahas khusus di sinih,adalah : a. asas tut wuri handayani, dan b. asas pendidikan seumur hidup yang berintikan belajar seumur hidup.uraian untuk masing – masing asas akan di paparkan di bawah ini :

a. Asas Tut Wuri Handayani
Asas tut wuri handayani ini termasuk salah satu asas dari system among yang di kembangkan oleh Ki Hajar Dewantara telah merumusakan pengelolahan situasi belajar dan mengajar dengan asas pengendalain yang terkenal dengan ajarannya tut wuri handayani.

b. Asas pendidikan seumur hidup
Pokok pikiran dalm pendidiakn seumur hidup ialah bahwa setiap individu harus memperoleh kesempatan yang tersusun baik dan sistematisuntuk mendapat pengajaran, studi, dan belajar kapan pun selama hidupnya.